Beretning for Vivild Jagtforening 2010-11

Generalforsamlingen februar 2011

Jeg skal fortælle lidt om, hvad det seneste år er gået med i Vivild Jagtforening og i bestyrelsen for Vivild Jagtforening.

Vi havde vore første arrangementer i april og maj. I slutningen af april tog vi på fugletur til Vejlerne og Toft Skov, og som de fleste år, var der heller ikke i 2010 ret mange morgenduelige med, da vi kørte fra Vivild kl. 04 om morgenen. Vi havde imidlertid en meget succesrig tur, og en af deltagerne, der var med for første gang, overvejede bagefter aldrig mere at tage med igen, for det kunne jo kun skuffe. Måske kan jeg nævne jagtfalk, rørhøg, dværgfalk, havørn, kongeørn og stor hornugle på rede fra årets hitliste!

I maj havde vi et andet ”fuglearrangement”, idet vi var medarrangører af et foredrag i Auning med Danmarks mest succesrige kragejæger, ja formodentlig mest succesfulde trækjagtjæger, Bjarne Frost. Desværre kom der kun knap 50 tilhørere, så der blev et underskud, der blev delt solidarisk mellem 5 af kommunens jagtforeninger (307,- x 5). ”Desværre” fordi de, der ikke var der, gik glip af meget – og personligt havde jeg håbet på en del nyjægere blandt publikum, men de var kun meget svagt repræsenterede, om overhovedet.

Vi havde i april-maj tre dage i Allingåbro i riffelbanens åbningstid, hvor der kunne indskydes riffel med instruktion og skydes til riffelpokalen, men i 2010 kom der faktisk ikke en eneste skytte fra foreningen, så riffelpokalen kunne ikke deles ud for første gang i mange år (og formanden spildte en del timer på riffelbanen!). I juni havde vi vores flugtskydningsdag, og endnu engang gav det anledning til skuffelse pga. svigtende deltagelse, selv om vi, der var der, da ved at skyde koncentreret skabte et lille overskud til foreningen.

I de seneste 4-5 år har vores flugtskydningsdag kørt på pumperne med hensyn til antal deltagere, og vores riffelskydningsarrangementer er også lige så langsomt blevet tyndere og tyndere. Begge skydeaktiviteter har imidlertid krævet noget af bestyrelsen, specielt flugtskydningsarrangementet har indebåret en del forberedelse, indsamling af sponsorgaver m.m. samt forudgående mødeaktivitet, så i bestyrelsen er vi blevet enige om at ændre disse skydninger radikalt. Vi skyder ikke til riffelpokalen, før vi har foreningens hus-gæld ude af verden, for først på dette tidspunkt har foreningen atter råd til at leje riffelbanen i Allingåbro, kun til foreningens medlemmer, og først til den tid (om 3-4 år) tror vi, der er basis for at skyde til en riffelpokal. Vi fastholder en flugtskydnings-”samling” i august, hvor de af foreningens medlemmer, der har lyst, kan møde op en fredag aften og skyde, men der vil ikke være præmieskydning med pokaler og sponsorgaver, og vi arrangerer heller ikke grill m.m. efter skydningen. På denne måde fastholder vi arrangementet i foreningen, men uden større forpligtelser (og frustrationer) for bestyrelsen. Vores flugtskydning bliver på denne måde i højere grad en skyde-opvarmning til jagtsæsonen. Bliver der senere et behov (dvs. et krav!) fra jer medlemmer om en genoptagelse af flugtskydningsdagen i fuldt omfang, vil vi tage det op til overvejelse. 

I juni satte vi 80 fasaner ud i formandens engelske voliere, og de klarede sig godt og holdt sig ved volieren frem til slutningen af september for så at fordufte til naboterrænerne. Så vi skal nok i højere grad end tidligere se udsætningen som jagtleje end som udsætningen af skydefugle til foreningsjagterne.

Om jagterne kan man sige, at vi havde 3 egentlige fællesjagter (oktober, november, december) og så vores traditionelle rævejagt sidst i januar.

På den første jagt, oktoberjagten, blev der endnu engang, dvs. for 4. eller 5. år i træk, ikke set fasaner af betydning – nogen som helst steder – mens det så lidt bedre ud på november- og decemberjagterne. Vi forsøger derfor med virkning fra i år at flytte den første jagt 14 dage, så den ligger den 4. weekend i oktober i stedet for den anden weekend. Det afhænger imidlertid af, om vi kan få accept fra de naboer, der stiller terræner til rådighed for foreningen. En afklaring ventes allerede i næste uge, og når forårsprogrammet kommer ud i løbet af 2-3 uger, vil sagen være afklaret, så bemærk venligst datoen for oktoberjagten – der kan være sket en ændring i forhold til tidligere!

Hvordan det kommer til at gå med det jagtterræn, vi lejer af Norddjurs Kommune, ved vi endnu ikke, men vi har fået lovning på en afklaring i løbet af 2011, og vi håber på Status Quo, da vi er en af de få jagtforeninger i kommunen, der kun kan tabe på en sådan afklaring.

Havjagt afholdt vi den sidste lørdag i oktober, og selv om det var lidt hårdt vejr for de små både, så fik de 3 både alligevel fugle med hjem. Havjagten forsøges gentaget i oktober 2011.

Vin & vildt afholdt vi på Allingåbroskolen med indslag af vinmanden fra vinbutikken i Hornslet, mens vi selv lavede maden hele vejen, hvorved prisen kunne reduceres i forhold til tidligere år. Vi havde en god aften, der også gav et lille overskud til foreningen, men vi arbejder alligevel stadig på at finde det helt rette koncept.

Foreningens hjemmeside har været under pres i det forgangne år, fordi det har knebet med tid til at opdatere den hurtigt nok, men vi forsøger at være lidt mere oppe på beatet i det kommende år, og I opfordres alle til at sende billeder og historier til Elisabeth Husom (se programmet).

Jagthuset blev udlejet lidt oftere i 2010 end de foregående år, og det er kun godt. Brugen af huset samt vejrets slid giver imidlertid et behov for en vis istandsættelse, så vi har fastsat datoen d. 14. maj til at være den dag, hvor vi i år mødes her i huset og så giver det en ordentlig omgang med maling osv. så jeg håber at se en del af jer denne dag.

Arbejdet i bestyrelsen har i det forgangne år været godt, selv om vi det meste af året har måttet undvære Søren Søgaard, der af personlige årsager har måttet melde forfald. Vi har imidlertid til det sidste håbet, at Søren igen ville kunne trække sin del af læsset, hvorfor vi ikke har indkaldt suppleanten, men det er ikke lykkedes, og Søren har nu taget konsekvensen og genopstiller ikke til bestyrelsen.

Ud over at en del af foreningens medlemmer har taget en tørn på flugtskydningsbanen og i flugtskydningsbestyrelsen – tak for det! – så har vi i bestyrelsen også været repræsenteret på kredsmødet, til DJ’s repræsentantskabsmøde, til div. møder i JKF-bestyrelsen og andre jagtpolitiske arrangementer, til møder i Grønt Forum og i det nystiftede hjortelag for vores lokalområde; Løvenholm, Fjellerup og Omegn. Undertegnede har været med til næsten det hele, men også andre i bestyrelsen har ydet en skærv, og som altid har der været arbejde nok til foreningens kasserer (og hans kone!).

Jeg skal også kort omtale et nyt initiativ i foreningen, idet vi vil forsøge at samle en flok Vivild-jægere til jagt i udlandet. I stedet for dårligt kørende skydeaktiviteter vil vi til at arbejde med mere jagt! Og gerne i udlandet. Derfor er der arrangeret en aften d. 5. april, hvor medlemmer af Vivild Jagtforening vil fortælle om (prisbillig) jagt i det nærmeste udland, og vi vil forsøge at samle en gruppe til en riffeljagt i Tyskland i november, og på sigt håber vi også at kunne arrangere jagt i Norge eller Sverige efter fx bæver.

Hvis nogen vil være med i en gruppe, der skal forsøge at finde udenlandske venskabsjagtforeninger for at arrangere ”jagt-udveksling” mellem foreningerne, vil en sådan gruppe også blive dannet denne aften. Sidstnævnte aktivitet er dog helt afhængig af, at en gruppe vil gøre et stykke frivilligt arbejde for sagen.

Og så lige et par perspektiver på jagten i Danmark; jagt er blevet et modefænomen på linje med golf. I 2007 var der således 164.000 jagttegnsløsere, mens der i 2010 var 171.000. I den samme periode steg antallet af aflagte jagtprøver med 45 %. Den nye jæger-type har vi kendt i en årrække; midt i 30’erne, økonomisk veletableret, flest mænd men et stadig stigende antal kvinder, og de er næsten alle bosiddende i byer – og er ikke vokset op med jagt i familien eller i vennekredsen. Af landets potentielle 229.000 jagttegnsløsere er ca. 90.000 organiseret i DJ, og det er afgjort for lidt – både af hensyn til Danmarks Jægerforbunds troværdighed som forhandlingspartner på de bonede gulve og af hensyn til de nye jægere selv. Det er blevet endnu vigtigere, at de nye jægere kommer ind i jagtforeningerne, for når de nye jægere ikke har relationer til ”jagtmiljøet”, hvem skal så lære dem at færdes i naturen og gå på jagt?! Derfor vil jeg gerne opfordre de tilstedeværende til hver især at forsøge at hverve nye medlemmer til DJ – gerne i Vivild JF men ellers i en anden lokalforening under DJ, for jeg har sagt det før, og jeg skal gerne gentage det, selv om jeg ofte er kritisk overfor ledelsen af Danmarks Jægerforbund – det er det eneste forbund, vi har!

Og uden sammenhæng med nyjægerne, for jeg tror desværre ikke det er dem, der står for dét, jeg nu vil sige lidt om, skal der her til sidst lige falde et par ord om jagtetikken i vores lokalområde.

Det nyetablerede hjortelaug, Løvenholm, Fjellerup og omegn, skal ligesom de andre hjortelaug i landet være med til at sikre en etisk forsvarlig afskydning af det større hjortevildt og samtidig sikre en spredning og øgning af bestandene af større hjortevildt – og dette skal ske samtidig med, at bestandens alderssammensætning bliver mere lig en vild bestands. Det vil med andre ord sige, at der skal være flere gamle hjorte i bestanden. Dette er med henblik på at forsvare bevarelsen af septemberjagten på hjortene, der ellers er udset af Danmarks Naturfredningsforening m.fl. til at være et konfliktpunkt i Vildtforvaltningsrådet. Til at sikre den rette dokumentation skal vi i den forbindelse huske at indsende kronvildtkæber til Kalø, men selv om der har været så meget fokus på det større hjortevildt, har der ikke tidligere været konstateret så megen uetisk jagtudøvelse på det som nu. Der er således på Djursland fundet 17 stykker kronvildt i den forgangne sæson, anskudt eller død af anskydning. Og ingen af disse 17 har været indberettet til eftersøgning af en schweisshundefører!  

En anden lille historie, der handler om en ualmindelig dårlig jagtmoral og noget, der virkelig kan true hele jagtens eksistens i Danmark. I oktober fandt en jæger på Stenvad-kanten ca. 80 fasaner i sorte affaldssække, smidt i vejkanten, og heldigvis var det en jæger, der gjorde opdagelsen, for hvad kunne fx Ekstra Bladet ikke have fået ud af denne historie.

Så vi må altså hver især gribe fat i vore kammerater på jagterne og om nødvendigt påtale dårlig jagtmoral, så det ikke bliver manglende etik blandt jægerne, der på sigt lukker for al videre jagtudøvelsen i Danmark. Desuden må vi gribe fat i dem og spørge, om de måske er medlem af DJ – og i benægtende fald tilbyde dem at melde dem ind – det koster kun en opringning til en fra Vivild JF’s bestyrelse.

Tak for ordet.

 

Henrik Rudfeld

Formand

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/