Beretning for Vivild Jagtforening 2013-14, generalforsamling 25. februar 2014

Det har været et godt år i Vivild Jagtforening. Det har det af 3 primære årsager; for det første skylder foreningen nu ikke mere på Jagthuset, og selv om det ikke er Amalienborg, repræsenterer det alligevel en værdi, ikke mindst for foreningen. For det andet har vi haft flere indtægter i det forgangne år, end vi plejer, så vi håber at nærme os en situation, hvor vi har det økonomiske spillerum, at vi kan slå til, når chancen på jagt til leje byder sig. For det tredje er det min oplevelse, at vi har haft gode og hyggelige arrangementer hen over året, hvor vi både har tilstræbt at arrangere et godt indhold og forsøgt at afholde arrangementerne i en god tone. Det sidste finder jeg vigtigt for foreningens sammenhængskraft. Imidlertid er medlemstallet faldet lidt til ca. 140, og det får selvfølgelig nogle advarselslamper til at lyse.

For at vende tilbage til Jagthuset, så fik vi midt i 2013 afviklet vores gæld, og vi foretog de første sonderinger for at få renoveret køkken og vinduer. Vi kom imidlertid ikke videre ad den vej i første omgang, fordi selv om vi kunne forvente tilskud i størrelsesordenen 50 % til renoveringerne, så er vores egenkapital stadig lille, og indtil den har en vis størrelse, vil bestyrelsen hellere prioritere at leje mere jagt, hvis det er muligt. Indtægterne på Jagthuset i det forgangne år er delvis kommet fra private lejere, men en stor del kommer også fra udlejning til afholdelse af møder i JKF-regi.

Med hensyn til jagtleje i Kommuneskoven, så har vi via Jagtforeningernes kommunale Fællesråd (JKF) fået genforhandlet vores lejekontrakt, og det betyder efter alt at dømme (mundtlige tilsagn), at vi i den kommende sæson får en jagtdag mere, nemlig i januar, samt bukkejagt fra med. maj til med. juni. Principperne for, hvordan bukkejagten skal afvikles, er ikke vedtaget, men kommer med i årsprogrammet.

Apropos programmet så bliver det netop dét i fremtiden, et årsprogram (og kun ét program). Vi laver her i marts et program for hele sæsonen frem til næste generalforsamling, og vi forsøger at opgradere dette programs kvalitet på det tekniske område. Det er meget muligt, at vi ikke allerede i marts ved, hvilket indhold vore foreningsarrangementer skal have, men vi fastsætter datoen i programmet og så vil indholdet komme på hjemmesiden hurtigst muligt, og vi kan evt. lave en supplerende SMS- og mailkæde, der oplyser om indholdet af disse aftener. Denne ændring laver vi dels af egoistiske grunde, fordi det tager en del tid for Klaus Fogh og bestyrelsen, ikke mindst formanden, at lave program hver gang, og det koster desuden en del penge, ikke mindst til forsendelse. Og dels gør vi det ud fra ønsket om at gøre vores profil lidt mere indbydende, lave et pænere program, kort sagt.

I forbindelse med introduktionen af et årsprogram sammen med hjemmesiden, skal vi spørge alle vore annoncører, om de vil holde fast i samarbejdet. Det håber vi, de vil, fordi disse annoncer er en vigtig del af det økonomiske grundlag for Vivild Jagtforenings arbejde, og vi vil således gerne takke vore annoncører. Det har i sæsonen været Julles Kiosk, Allingåbro, Randers Jagt & Fiskeri, Nature Time, Hornslet, Realmæglerne, Auning, Vores Købmand, Nørager, Advokat Nielsen, Allingåbro, Tandlægerne i Auning, CB-auto, Allingåbro, Hegedal Vildt, Fjellerup, Dyrlægerne i Allingåbro og Djurslands Jagtcenter, Auning samt Hans Ulrik Jensen, Auning.

I det program, der kommer her i foråret, vil der i øvrigt ikke være havjagt programsat, og det er fordi vi er blevet bekymrede med hensyn til forsikringsforholdene, når vi som forening er arrangører af en sådan aktivitet (Præstø-ulykken og deraf strammede bestemmelser for sejlads). Beslutningen har på sin vis været let, men også ærgerlig, for netop i 2013 var vi 5 mand i 3 joller ude, og vi nedlagde rigtigt mange dykænder, faktisk 36 i alt. Men vi kan godt programsætte havjagt i fremtiden – fx ud fra ønsker formuleret her på generalforsamlingen – men det vil i givet fald blive fra autoriseret kutter og til en noget anden pris, end vi hidtil har kunnet udbyde det til. Og med hensyn til det sidste, prisen, bliver vi nødt til at have en del positive forhåndsudsagn, for foreningen skal jo punge ud, uanset om vi er jægere nok til turen.

Vi har haft flere arrangementer i løbet af det seneste år, og jeg vil lige knytte lidt kommentarer til dem.

Fugleturen afviklede vi som sædvanlig omkring 1. maj, og vi var også som sædvanlig kun en lille håndfuld morgenduelige mennesker i Vejlerne, Tofte sø m.m. Personligt kan jeg bedst huske blåhalsen i Vejlerne og kongeørnene over Høstemarks skov.

I løbet af året har vi haft et ganske velbesøgt arrangement om buejagt, hvor vi ikke bare fik lov til at høre to buejagtentusiaster fra Randers Bueskyttelaug fortælle om træning og jagt med bue, men også selv fik lov til at prøve buerne.

Desuden havde vi et foreningsarrangement, hvor Steffen Laursen fortalte om fældefangst, og Pia Mogensen sammen med Carl-Emil, der er autoriseret schweisshundefører, berettede om træning af schweisshunde og om schweisshundearbejde i det hele taget. Endnu engang tak til oplægsholdene for fine foredrag.

I november afholdt vi det årlige Vin & Vildt på Madam Blå, og selv om det kan være svært at blive ved at overgå arrangementerne fra de foregående år, så var oplevelsen i 2013 alligevel endnu bedre end tidligere, fordi vi hver især betalte for en opgradering af vin-kvaliteten. Vi takker vildtsponsorerne, Flemming Nielsen, Jan Bruhn-Hansen og Lene og Henrik Rudfeld. Det var en rigtig fin aften, selv om vi denne gang godt kunne have været 2-3 deltagere mere.

Med hensyn til skydning, så havde vi en god og hyggelig aften i august med flugtskydning i Ørsted, men som sædvanlig var vi for få deltagere. Vi afsluttede med grill og pølser. I den kommende sæson bliver denne aften fredag d. 23. maj, og vi genindfører nu riffelindskydningerne i foreningen. Så der bliver riffelindskydning i Allingåbro søndag d. 4. maj kl. 12-14.

Ser vi på foreningens jagter, så fik vi fasaner til udsætning i juli, og med et nyt fodringssystem har vi højere grad end andre år kunnet holde på en pæn del af fuglene gennem sæsonen. Dette har både givet flere skudchancer på jagterne samt lidt større vildtparader hen over efteråret.

Vores jagt i Tyskland blev en ganske stor succes. For foreningen var det vigtigt at få alle 10 pladser besat, og det gik uden problemer. Og da vi så kom afsted, havde vi en god og hyggelig tur, hvor vi i alt nedlagde 10 stk. vildt; 2 krondyr, 4 stk. dåvildt og 4 stk. råvildt. Vi havde jævnthen meget fint vejr, og både maden og indkvarteringen var i orden, så vi manglede ikke noget i de 3 dage i oktober. Som I senere kommer til at se i regnskabet, har turen også givet et ganske godt tilskud til foreningens økonomi, hvilket nok får os til at lave arbejdet med at gentage arrangementet. Konkrete ideer til andre, lignende jagtture modtages gerne.

I forhold til JKF og jægerforbundet, så er det meste af året gået med forhandlinger om jagten på de kommunale arealer samt diskussionen om et nyt domicil for forbundet. Til det sidste vil jeg kort sige, at jeg mener, at der endelig er taget en gennemarbejdet og fornuftig beslutning om at samle jægerforbundet under ét tag i fremtiden. Beslutningen om at samle alting under ét tag er blevet konfirmeret på alle repræsentantskabsmøder i en længere årrække, således også i juni 2013, og på et ekstraordinært rep.møde her i januar blev den endelige beslutning om placering på Kalø vedtaget med 2/3 flertal.

Der har været en del polemik om både pris og placering af domicilet, men faktisk viser det sig, at nogle af de mest aktive kritikere slet ikke har været medlem af jægerforbundet. En del af kritikken af ikke mindst økonomien i projektet har været forfejlet, men HB ligger nok, som den har redt, fordi oplysninger om finansieringen af projektet har været for lidt detaljerede og er kommet meget sent i forløbet. Nu er beslutningen taget, og jeg tror på, at det bliver til gavn for alle jægere, hvilket jeg håber, at også de, der forsøger at lave en ny jægersammenslutning kommer til at indse med tiden.

Vores egne tillidsfolk i bestyrelsen har i det forgangne år ud over bestyrelsesarbejdet med forskellig bemanding deltaget i JKF-bestyrelses- og årsmøder, kredsmøder (2), repræsentantskabsmøder (2) samt Grønt Råds møder, og jeg takker bestyrelsen for indsatsen i det forløbne år.

Også tak til Robert Frederiksen, der takker af som medlem af NFC-bestyrelsen efter en lang årrække. Han fortsætter dog som praktisk hjælp på skydebanen.

Der skal også lyde en tak til Klaus Fogh og Kenny Bønnerup for deres arbejde med program, hjemmeside og info-breve via mail. Og sidst men ikke mindst vil jeg takke de revirejere og -lejere, der har stillet såter til rådighed i sæsonen, hvilket er et helt vitalt for vores forening. Det har drejet sig om Karin og Jens Korning, Jens Legarth, Poul Nielsen, Steen Pedersen og Lene og Henrik Rudfeld.

 

Henrik Rudfeld

Fmd./Vivild Jagtforening

 

PS Og så vil jeg gerne reklamere for jagtriffelfeltskydningen i Hevring søndag d. 15. juni, hvor vi er adskillige, der deltager som både skytter og hjælpere. Den er annonceret som en udtagelsesskydning, men man kan også se det som en god chance for at få trænet med riflen!

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/