Beretning for Vivild Jagtforening 2017-18

Når jeg her i min 12. beretning helt overordnet skal sige noget om det forgangne år i Vivild Jagtforening, så har det været et godt år med megen aktivitet.

I slutningen af april havde vi den traditionelle fugletur til Vejlerne, der som altid var en stor fornøjelse med mange fine kig til alverdens fugle, men selv om turen annonceres hvert år for alle i foreningen – og deres familier – så er det stort set den samme, trofaste skare, der hvert år kører fra Vivild en forårsmorgen ved 4-tiden. Jeg kan kun opfordre jer til at deltage; det er en større oplevelse, end I regner med. Hvis I ikke tror på, hvad jeg siger, kan I jo fx spørge Klaus eller Jørgen!

Dagen efter havde vi riffelindskydning i Allingåbro med mange deltagere, men heller ikke i denne sæson blev riffelpokalen uddelt, da der ikke var nok, der ville skyde til den.

I begyndelsen af maj havde vi et velbesøgt foredrag her i Jagthuset om at lokke gæs og ænder, og det var særdeles underholdende og lærerigt. Vi i bestyrelsen mener, at det var et af vores mest succesrige arrangementer nogensinde!

Bukkejagten i Kommuneskoven fra 16. maj til 15. juni gav ingen buk, men igen i år må jeg for egen regning sige, at jeg, der var en af bukkejægerne, slet ikke nåede at komme derud, så måske står jagtheldet i forhold til indsatsen?!

I august havde vi tre skydearrangementer fordelt over fire dage, hvor lørdag var den eneste dag, der ikke var planlægt en skydning. Fredag var foreningen i Ørsted til flugtskydningsaften og grill, og selv om vi som sædvanlig bare var en lille snes skytter, så havde vi alligevel en hyggelig aften. Om søndagen var en håndfuld af os i Ulfborg for at skyde til det svenske elgmærke i Nordisk Safariklubs regi, og de fleste af os fik da også et mærke med hjem. Selv fik jeg bl.a. et veteranmærke, der hedder ”högra påbyggnadsmärke” med to stjerner for at have bestået elgprøven de seneste 24 år i træk. Om mandagen var vi så på skydebanen i Grenå for at skyde til løbende hjort. Igen et velbesøgt arrangement, som vi vil gentage, men måske skal planlægningen være lidt bedre, for det var fire hektiske dage for de af os, der også var på riffelbanen i Allingåbro lørdag for at træne til elgprøven!

I september prøvede vi noget nyt, nemlig to lørdage med morgentræk i Haslund Kær ved Gudenåen. Der gav ikke en stor parade, men vi så mange ænder og gæs (og rådyr).

Efterårsjagterne er enten begyndt eller afsluttet med træk i Haslund Enge, og det har været gode indslag i vore jagter, selv om den eneste gang, vi fik et større antal ænder på tasken, var på decembers aftentræk. Selv fik jeg skud til ænder ca. hver anden gang, jeg var med på trækket, men den største oplevelse var dog den skandinaviske jagtfalk, der på novemberjagten kom strygende hen over hovedet på mig, bare 7-8 m oppe. I bestyrelsen diskuterer vi, hvordan vi i fremtiden kan sammensætte jagterne fornuftigt, så de kan indeholde aftentræk, da dette tydeligvis er mere populært end morgentræk.

I kommuneskoven og på de lånte arealer havde vi rigtig godt jagtheld i oktober, mens der var mere magre parader i både november, december og januar. Vi så dog en masse vildt, og der blev også løsnet skud både her og der, men vi i bestyrelsen satser på, at vi gamle jægere bliver bedre til at skyde, og de nye jægere bliver bedre til at kende vildtet på de få sekunder, man normalt har.

Tysklandsturen havde i den forgangne sæson 7 deltagere, og vi havde en rigtig god tur, selv om aftnerne jævnthen var for mørke og overskyede til vildsvinejagt. En morgen havde vi regulær storm, så vi måtte blive hjemme på grund af faren for væltende træer. Alligevel nedlagde vi tre dåhjorte, en då og en dåkalv samt tre stykker råvildt, heraf en trofæbærende buk. Jagtheldet var som sædvanlig lidt ulige fordelt, men alle så vildt. I bestyrelsen diskuterer vi, om vi skal opretholde denne aktivitet i foreningens regi, da det langt hen ad vejen er de samme mennesker, der har deltaget hen over årene. Alternativet er, at vi skal finde en ny jagt, evt. i udlandet. Vi er meget interesserede i at høre jeres mening om denne sag.

Havjagten blev afviklet i november i lidt hårdt vejr, men der var så få tilmeldte, at vi måtte ud at finde deltagere udenfor foreningen – og så var vi ikke engang fuldt hold. Det er derfor en aktivitet, vi ikke længere vil have i programmet, men den kan selvfølgelig genoplives på et senere tidspunkt, hvis et antal medlemmer af foreningen ønsker det. På jagtdagen fik vi nogle, men ikke mange chancer og endte med ca. et dusin edderfugle.

2017 var året, hvor vi endnu engang ikke fik søgt midler hjem til renovering af Jagthuset, men vi håber på, at det bliver realiseret i 2018, så vi kan få skiftet køkken, vinduer og udvendige døre. Hvis nogen vil være behjælpelige med at søge om penge eller hjælpe til i realiseringsfasen, så ville det være dejligt.

I februar gentog vi riffelreguleringen på ræv hos Flemming Nielsen, idet vi havde to morgenanstandsjagter i Langå, men der var ikke held i sprøjten.

I år måtte vi desværre aflyse Vin og vildt, som vi i en årrække har afholdt hos og i samarbejde med Ingrid og Bjarne på Madam Blå i Fjellerup. Ingrid og Bjarne måtte trække sig pga. sygdom, og vi ønsker god bedring. Hvordan det ser ud med dette arrangement i 2019, er usikkert, da det langtfra er sikkert, at situationen er afklaret, når vi om kort tid skal lave næste sæsons program. Vi har sendt en buket blomster til Ingrid og Bjarne med vore bedste ønsker.

Jeg har i løbet af det forgangne år fået flere og flere rapporter om nedlæggelse eller observation af mårhund på Norddjursland og ikke mindst i lokalområdet, ja faktisk hele området fra Sostrup i øst til Nørager, Vivild, Hevring og Hollandsbjerg i vest, så her er et indsatsområde for alle lokale jægere. Det er, som jeg sagde i en beretning til Jægerrådet for år tilbage, naivt at tro, at vi kan udrydde dem, men gør vi os umage, kan vi måske udvikle fin jagt (og ikke bare fældefangst) på den nye indvandrer til Danmark.

På det seneste har der efter sigende udviklet sig (endnu) en stor shitstorm over jægerforbundets gøren og laden i kronvildtforvaltningen. I en konsekvens af at denne sag kræver koordination og politisk handlekraft på højeste niveau har forbundets formand, Claus Lind Christensen, modigt overtaget det jagtpolitisk betændte hjortevildtområde. Jeg tror, at denne handling er foretaget i sidste øjeblik, men i betragtning af hvor følelsesladet hjortevildtdebatten har været de seneste år, kan sagen måske på sigt føre til yderligere, alvorlige ”jordskælv” på formands- og hovedbestyrelsesniveau. Jeg anerkender i hvert fald formandens initiativ, og vi der var til Jægerrådets årsmøde for en måned siden kunne opleve en forbundsformand, der strakte sig langt for at lytte til de menige medlemmer i DJ i alle spørgsmål.

Da jeg selv runder et skarpt hjørne i år (og i den forbindelse byder jer, medlemmer af Vivild Jagtforening, på en fadbamse og en øl til juni) har jeg tænkt lidt over fremtiden for foreningen, og selv om vi kører ganske godt i Vivild Jagtforening, så er det bekymrende, at gennemsnitsalderen er så høj i bestyrelsen. Når jeg fylder år om få måneder, er kun to bestyrelsesmedlemmer under tres, så vi har i løbet af en kort årrække brug for yngre kræfter, der vil gå ind i arbejdet for fællesskabet. Det er ikke sikkert, at disse (eller I) nye og yngre kræfter kan eller vil ”løfte arven” og føre den nuværende bestyrelses arbejde videre, for måske gør vi i den nuværende bestyrelse ikke arbejdet godt nok, set med yngre øjne, og så må de, der tager over, finde deres egen måde at gøre tingene på, og det vil givetvis være udmærket, bare anderledes.

Jeg skal i den forbindelse sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Ikke mindst tak for indsatsen til Svend, der i dag trækker sig fra bestyrelsen. Vi har jo i bestyrelsen godt bemærket, at Svend har haft mere end nok at gøre med at få de tidsmæssige ender til at nå sammen de sidste par år, så vi har fuld forståelse for Svends beslutning om at træde tilbage. En stor tak skal også lyde fra hele bestyrelsen til Flemming, der sammen med sin arbejdsgiver Flemming Højfeldt, har organiseret det, så vi uden omkostninger for foreningen adskillige gange hen over sæsonen både har kunnet komme på andetræk, hare-/bekkasintramp og ræveansitz. Vi siger også mange tak til vore sponsorer, der er nævnt i foreningsprogrammet, for uden deres økonomiske og gavemæssige støtte ville mange ting i foreningen ikke kunne realiseres.

Også tak til Klaus Fogh for arbejdet med opsætning af programmet, og tak fra bestyrelsen til de lodsejere, der hen over sæsonen har lagt jord til foreningens jagter; Steen Pedersen. Klaus Fogh, Flemming Nielsen og Lene og Henrik Rudfeld.

Bestyrelsen har ud over det almindelige bestyrelsesarbejde hen over året deltaget i kredsmødet (Flemming og undertegnede) og Jægerrådsarbejdet (undertegnede) samt passet flugtskydningsbanen i Ørsted (Thomas K, Flemming, Lasse og undertegnede).

Allerede nu ved vi, at vi også er repræsenterede ved dette års kredsmøde og dette års repræsentantskabsmøde i jægerforbundet.

Bestyrelsen forventer at gennemføre et program, der ligner foregående sæson. Dog med de forbehold, der er nævnt om jagt i Tyskland, havjagt og Vin & Vildt.

For øjeblikket diskuterer bestyrelsen gennemførelsen af to nye arrangementer, og det vil vi også gerne have tilbagemeldinger på fra forsamlingen. Det drejer sig dels om et arrangement om at lokke ræv med kald og dels et arrangement om haglskuddet og de nye haglpatroner, hvor vi har talt om en eftermiddag med ”praktik” under supervision af våbensagkyndig fra jægerforbundet.

Så mange var ordene denne gang. Tak fordi I lyttede.

Henrik Rudfeld

Fmd. /Vivild Jagtforening

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/