Årsberetning 2018-2019

Generalforsamlingen tirsdag 26. februar 2019

Jagtsæsonen 2018-19 har været en rimelig sæson i Vivild Jagtforening.

For at omtale vores vigtigste aktivitet, jagterne, først, så har vi haft fire fællesjagter, primært i Kommuneskoven men også hos Klaus Fogh og Flemming Nielsen – tak for det, Klaus og Flemming. Desuden har vi gennemført to selvstændige andetræk i september, mens riffeljagten på ræv for få dage siden måtte aflyses pga. for få tilmeldinger. Men vi gennemførte traditionen tro en tur til Tyskland i oktober, der blev gennemført overvejende i god ro og orden, selv om der i maj måtte lodtrækning til for at finde de udvalgte deltagere. På denne tysklandstur havde vi ikke meget jagtheld, men at vi hen over årene har haft vekslende held med afskydningen på vore tysklandsjagter er uden betydning for vores nylige beslutning om, at 2019 er sidste gang, vi gennemfører denne aktivitet. Grunden er, at det er blevet en belastning af ikke mindst formandens feriedage.

Vi har heller ikke nedlagt meget vildt på jagterne i lokalområdet i denne jagtsæson. Dog har vi fået en del vildt på taskerne på trækjagterne i september og de morgen- og aftentræk, vi har haft hos Flemming ved Gudenåen i forbindelse med fællesjagterne, og vi er her Flemming stor tak skyldig. På disse trækjagter har vi nedlagt mere vildt end tidligere år, kronet med i alt 4 grågæs. Desværre kan vi ikke fortsætte med at komme på jagt ved Gudenåen, så vi må søge andre græsgange, hvis vi kan finde dem.

Den ikke så store afskydning på fællesjagterne skyldtes i jagtsæsonen egentlig ikke manglen på vildt, men at vi bortset fra oktoberjagten har haft betydeligt færre deltagere end tidligere, så det har været vanskeligt at dække såterne af.

At trækjagten falder bort peger på lidt dårligere jagtmuligheder for Vivild Jagtforening, i hvert fald på kort sigt, idet vi selvfølgelig håber (og arbejder på) at finde andre jagtmuligheder til foreningens medlemmer. I den forbindelse vil jeg bede forsamlingen om at melde tilbage og komme med ideer til at indfri denne hensigtserklæring, så vi både får mere jagt og flere deltagende medlemmer i fremtiden.

Skal vi fx gøre mere ud af de jagter, vi allerede har, og måske inkludere spisning, evt. lavet af andre end bestyrelsen?

Skal vi søge at booke mindre godsjagter, hvor foreningen betaler en del af prisen? – og hvor meget skal foreningen i givet fald betale set i forhold til egenbetalingen for den enkelte?

Hvordan med mulighederne for gåsejagt – en Sverigestur kan vel gøres for ca. 6000 kr./person, når alt inkluderes, mens et weekendophold med trækjagt i Vadehavet er betydeligt billigere, men selvfølgelig også med en pæn risiko for ikke at nedlægge noget.

Vi har også talt om muligheden for at tage en større gruppe jægere på jagt efter hundyr om vinteren i Polen med mulighed for at nedlægge vildsvin mod ekstra betaling. Dette kan nok gøres lidt billigere, end det bureauerne kræver for enkeltpersoner, og her skal nok være fuld egenbetaling for deltagerne, men dermed vil der næppe være en indtjening for foreningen. Men er det noget, I medlemmer gider? Og skal foreningen overhovedet lege jagtrejsebureau, uden at det faktisk gavner foreningens sociale liv eller økonomi? Og skal pladser på sådanne jagter tildeles efter lodtrækning, efter først-til-mølle eller måske efter forenings-anciennitet? Hvis bestyrelsen skal engagere sig i sådanne deltagerfinansierede aktiviteter, er jeg sikker på – uden at have konsulteret bestyrelsen – at bestyrelsen forlods vil betinge sig et relevant antal pladser på turen. Hvis aktiviteterne gennemføres med foreningstilskud, kan der dog efter min mening kun blive tale om, at et-to bestyrelsesmedlemmer på forhånd er garanteret pladser, for efter min mening skal bestyrelsen være repræsenteret til alle foreningens arrangementer.

Endelig har vi også diskuteret muligheden for at lave en koordineret mårhundeindsats i lokalområdet. Er der nogle af jer lokale, der vil være med til at etablere foderpladser, deltage i overvågning af disse og være med til at skyde mårhund på udvalgte dage?

Vi i bestyrelsen vil meget gerne have kommentarer til disse forslag og høre evt. nye, gode forslag til jagtforeningens aktiviteter i de kommende år.

Om andre af Vivild Jagtforenings aktiviteter kan jeg fortælle, at vi i den forgangne sæson havde arrangeret to gode og spændende foredrag. Et af Lars Thune fra jægerforbundet om haglskuddet og de moderne stålhaglspatroners ydeevne mht. hastighed, gennemtrængningskraft og dækning. Og et andet foredrag af vildtkonsulent Sandor Markussen om lokkejagt på ræv. Desværre var vi bare en håndfuld deltagere til hvert af disse to foredrag, men jeg kan kun sige, at de der ikke var der, gik glip af noget.

Fugleturen til Vejlerne og Lille Vildmose i slutningen af april var som sædvanlig en succes målt på antal sete fugle og antal sete fuglearter, men vi var lige som mange gange tidligere kun to biler afsted. Den kommende fugletur ser i øvrigt allerede nu ud til at blive med en del flere deltagere.

Vores riffelindskydning i Allingåbro i maj blev afviklet lidt rodet, men det gik, selv om riffelbanen havde dobbelt-booket os med en anden jagtforening. Også riffelskydningen til bevægelige mål i Grenå i august var rimeligt besøgt. Vores flugtskydningsaften i Ørsted, ligeledes i august, havde et deltagerantal på linje med de foregående år, hvor der således var plads til flere, men vi der var der, hyggede os. Først med skydning, siden med grillmad.

Et andet spise- og hyggearrangement faldt ikke så heldigt ud, idet vi desværre pga. en kommunikationsfejl med Madam Blå måtte aflyse Vin og Vildt, der ellers skulle have været gennemført om to uger

Men nok om det mere bedrøvelige, for nu skal jeg omtale den forgangne sæsons store succeshistorie. Bestyrelsen har nemlig med et langt tilløb, et ganske stort forarbejde og div. formøder ansøgt og fra Elro-Fonden fået bevilliget 160.000 kr. til nye døre, vinduer og et nyt køkken i Jagthuset! Renoveringen forventes foretaget frem til omkring sommerferien, så i slutningen af august får vi brug for frivillige kræfter i foreningen til at være med til at foretage de nødvendige, opfølgende reparationer af huset; evt. murskader, maling, tapet, oprydning, gardiner osv. og ligger man inde med relevante natur- og jagtbilleder, nye trofæer og anden jægerpynt, så tænk lige på foreningen, tak.

Klaus og Steen er bestyrelsens tovholdere i renoveringen af huset.

For nu at se på noget, der rækker ud over vores egen forening, så er man på jægerforbundsniveau bekymret over, at jagtforeningerne (og dermed også jægerforbundet) – ligesom andre frivilligt drevne foreninger i Danmark – taber medlemmer.

DJ mister ikke i synderlig grad medlemmer på grund af holdninger til kontroversielle emner som fx ulv eller vildsvin eller konkrete tiltag som fx køb af domicil ved Kalø. DJ mister medlemmer, fordi de dør! Gennemsnitsalderen stiger næsten et år hvert år blandt DJ-medlemmerne, hvilket jo betyder, at vi både lokalt og centralt fejler med hensyn til at rekruttere unge og yngre jægere. Det er et enormt problem, fordi DJ med vigende medlemstal vil miste mere og mere autoritet i det jagtpolitiske arbejde, bl.a. i Vildtforvaltningsrådet hvor jagttider og reguleringer debatteres.

Der tænkes så det knager i forbundets top på at ændre denne tendens, og på det kommende repræsentantskabsmøde forventer jeg, at der vil blive lagt grundlaget for en ny struktur i forbundet. Forhåbentlig bliver det med en mere direkte forbindelse mellem jagtforeningerne, de kommunale jægerråd og hovedbestyrelsen, men meget er endnu i støbeskeen, for øvrigt med bl.a. Ove Dam Hedegaard, vores lokale jægerrådsformand, som en central spiller i udviklingsarbejdet. 

Vivild JF’s egne tillidsfolk har også diverse engagementer for jagtsagen ”ude af huset”. For eksempel er Klaus Fogh de kommunale jægeres repræsentant i Friluftsrådet, og undertegnede sidder i Jægerråd Norddjurs (for Vivild JF), i kommunens Grønt Råd (for jægerrådet) og i bestyrelsen for Naturpark Randers Fjord  (for Grønt Råd).

Og så lidt om den aktivitet, der har rakt ud over bestyrelsesmøderne: Flemming Nielsen og jeg deltog således i kredsmødet i marts sidste år; i år bliver det Klaus Fogh og igen; Flemming og undertegnede, der repræsenterer foreningen.

Til repræsentantskabsmødet i jægerforbundet sidste sommer var det dog kun mig, der deltog, og det samme kommer til at gøre sig gældende til repræsentantskabsmødet om nogle måneder.

Bestyrelsen siger tak til de aktive for på foreningens vegne at deltage i dette jagtpolitiske arbejde.

Flemming N, Klaus F, Anders, Per W og undertegnede har desuden på foreningens vegne haft vagter på flugtskydningsbanen i 2018, så stor tak til dem.

Selvfølgelig også en stor tak for samarbejdet til bestyrelsen, hvor ikke mindst Lene igen i år har gjort mere end sin del med hensyn til indkøb og forplejning, og Lasse og konen har igen i år holdt styr på finanserne.

 

Henrik Rudfeld

Fmd./Vivild Jagtforening  

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/