Årsberetning fra formanden for jagtåret 2022-2023

Beretning for Vivild Jagtforening, 21. februar 2023

Jeg kan vel indlede beretningen med at konstatere, at spisning til generalforsamlingen vist er noget, vi godt kan gentage næste år. Men vi bliver selvfølgelig nødt til at overveje økonomien i eksperimentet!

Først i denne beretning vil jeg omtale bestyrelsens kommunikation med jer medlemmer, dernæst vil jeg sige noget om foreningens aktiviteter, og til sidst vil jeg fokusere på nogle træk i foreningens økonomi og på vores forhold til Norddjurs Flugtskydningscenter.

Vi har i mange år sendt vores program ud årligt, og vi har kombineret det med Jægers medlemsmeddelelser, som vores primære ”opslagstavler”. Papir er imidlertid blevet meget dyrt, og porto er nu næsten ubetaleligt, og det er grunden til, at vi har fremrykket produktionen af årsprogrammet, så det kan udleveres i aften og til foredraget d. 6. marts. Heldigvis har 55 af jer medlemmer accepteret at modtage programmet digitalt. Restoplaget på papir vil efter 6. marts blive udsendt til de, der gerne vil have papirudgaven, men mangler at modtage det.

Vi klarer en del af den løbende kommunikation ved at sende nyhedsbreve ud til 80-90 af vore medlemmer, og foreningens hjemmeside er måske ikke den mest indbydende med hensyn til billeder, men alle oplysninger opdateres løbende. Samtidig kan man følge vore arrangementer på jægerforbundets hjemmeside, hvor alt også opdateres….og udenfor undertegnedes rækkevidde eksisterer foreningen også på Facebook!

Men for mange af vore medlemmer er den primære kilde til information Jægers medlemsmeddelelser, hvorfor det var et stort tilbageslag for os, da DJ i efteråret besluttede at skære i både opslagenes længde og deres frekvens. Pludseligt var det ikke mere muligt at skrive mere end 200 tegn eller at gentage en information ud over den aktuelle måned.

Vi protesterede overfor DJ i så mange og så kraftige vendinger, at de sendte kommunikationschef Joan Brønnum Kvist til Vivild for at tage et møde med os, hvilket jeg synes var en fin gestus. Uanset om det var vore argumenter, eller DJ har mødt andre foreninger med lignende problematik, så er det nu blevet sådan, at alle foreninger har fået lov at gentage deres meddelelser én gang ud over den såkaldt ”løbende måned”, og selv om meddelelserne skal være i telegramform, så er Jægers medlemsmeddelelser stadig et meget brugbart redskab i bestyrelsens kommunikation.

Tilbage til årets gang i Vivild Jagtforening, så havde vi første arrangement i begyndelsen af april, men ikke mange dukkede op for at hjælpe med til at ordne hus, så vi arbejdede så længe, vi gad, uden at overanstrenge os. For ligesom ude i samfundet er det sådan, det fungerer – man gør en indsats for det fælles bedste (betaler sin skat og alt det der) i forventningen om, at andre gør en tilsvarende indsats. Og det er desværre selvforstærkende, hvis for få gør noget.

Sådan tror vi selvfølgelig ikke, det er i Vivild Jagtforening, så for at få Jagthuset gjort færdigt efter ombygningen og for at give flere chancen for at deltage, har vi i år lavet ’Ordne-hus’-arrangementet om til to fyraftensbegivenheder. Der bliver to fredag-eftermiddage fra kl. 14, én i april og én i august.

Et stemningsbillede: Sidste års fugletur til Vejlerne var anderledes end tidligere års. Vi plejer at køre samme rute om formiddagen, men da vi ankom ved solopgang, var der sol men samtidig tæt tåge, så vi tog til en ny lokalitet, hvor vi med få meters sigt kunne gå på boardwalks ud i rørskoven blandt kaldende skægmejser, syngende sivsangere og blåhalse, og pludselig passerede en rørdrum os som en skygge i tågen, bare 10-15 m væk. Ude ved fugleskjulet ved vandkanten lettede tågen hurtigt, og vi havde blandt andet pibeænder, krikænder, grågæs med gæslinger, hvidklirer, dobbeltbekkasiner, rødben, brushøns, spidsænder, fjordterner, skeænder og fire dværgmåger på nært hold. Og sådan fortsatte dagen – og vi så senere både rørdrum, blåhals og skægmejse i fuld sol. Og I skal være meget velkomne til dette års tur!

Hen over sommeren sidste år havde vi riffelskydninger til fast og løbende mål samt en lørdag med flugtskydning i august, og det er aktiviteter, vi også laver i år, fordi de var pænt besøgte.

Bukkejagten i Kommuneskoven var resultatløs, men der var vist også kun jægere afsted enkelte gange.

Rågereguleringen blev i 2022 ikke til noget pga. mangel på råger, men vi har øjnene åbne for evt. nye muligheder i den kommende sæson.

I september havde vi to gode morgentræk, hvor der var mange fugle, mange skud, men ikke så meget nedlagt vildt. Disse morgentræk var velbesøgte, og det var jagterne i oktober, november og december også, mens januarjagten var næsten uden deltagere. Vi havde i sæsonen et problem med træfældning i Kommuneskoven, hvilket jeg også har påpeget overfor kommunen – de ændrer nok ikke planer, men har lovet at advisere os i fremtiden.

I den kommende sæson vil der desværre ikke være trækjagt i forbindelse med fællesjagterne, men september-trækdagene bibeholdes. Kun én kaninjagt blev det til i denne sæson, men deltagerne havde en god tur, hvor der blev åbnet mulighed for også at nedlægge fasaner og snepper, og vi håber, at der også i den kommende sæson bliver mulighed for kaninjagt, selv om det er længe siden, at der sidst var sygdom i kaninbestandene, og vi derfor kan forvente et snarligt sammenbrud i bestanden.

Vi fik en træls opvågnen efter nytår, da vi opdagede at store dele af det nye køkken i Jagthuset var blevet stjålet, heriblandt de to ovne, den store induktionskogeplade og emhætten, men også irriterende småting som støvsuger, elkedel, lamper, malingrester, øl, vand, viskestykker og håndklæder. Det gav os meget ekstra arbejde, men selv om der ikke var tegn på indbrud, accepterede forsikringen heldigvis at betale for effekterne, men pga. selvrisiko og krav til ny tyverisikring (som jeg helst ikke vil komme nærmere ind på), så ender vi med en udgift i størrelsesordenen kr. 10.000.

Egentlig havde bestyrelsen i kølvandet på disse økonomiske udfordringer planlagt en kontingentforhøjelse, så lokalforeningskontingentet kunne stige til 150 kr. men ved nærmere eftersyn viste det sig, at en sådan forhøjelse havde generalforsamlingen allerede enstemmigt vedtaget for tre år siden, med virkning fra 2021! Så vi foreslår ingen kontingentforhøjelse, selv om indbruddet falder sammen med høj inflation og stigende energipriser til Jagthuset. ”Wir schaffen das!”, som Merkel sagde.

Kasper Fogh har i øvrigt allerede reddet noget af beløbet hjem ved at arrangere et vildthygiejnekursus her i huset; et kursus Steen P., Lene og jeg var støttepersoner på for 14 dage siden, og vi planlægger allerede endnu et vildthygiejnekursus.

Og så til en sag, som jeg tidligere har omtalt i min beretning, nemlig Vivild Jagtforenings forhold til Norddjurs Flugtskydningscenter, som vi jo som forening er medejere af, og hvor Flemming Nielsen og jeg er indsat i bestyrelsen som repræsentanter for Vivild Jagtforening.

Efter at flugtskydningscenteret har fået ny formand, Erik Rasmussen, har NFC fået mange ’løft’. Først og fremmest har Flemming og jeg oplevet at blive inddraget i alle vigtige beslutningsprocesser og at blive indkaldt til møder, hvor relevante ting er blevet diskuteret og besluttet….og sidenhen skrevet ned.

Det lyder som en banalitet, men det er næsten som overgangen fra mere eller mindre oplyst enevælde til en demokratisk styreform, så det er faktisk STORT.

Der har i den forbindelse pågået en diskussion de sidste par år om NFC’s ejerforhold – skal NFC være selvstændig eller stadig ejet af de fire jagtforeninger?!

Diskussionen har været foranlediget af, at der i en årrække har været særdeles uklare juridiske (vedtægtsmæssige) forhold mellem bestyrelsen for det hele (de fire ejende foreninger) og flugtskydningsforeningen NFC, der optræder som selvstændig forening under jægerforbundet. Hvis der var ført protokol eller kontrol (men det har ingen gjort, hverken på NFC eller i jægerforbundet!), kunne ingen være medlem af NFC uden at være medlem af en af de fire ejende foreninger – så NFC’s medlemsliste skulle egentlig kun bestå af ekstraordinære medlemmer. Derved var der heller ikke et problem ved den årlige generalforsamling, for alle var jo medlemmer af en af de fire, ”bestemmende” foreninger.

Men sådan har det ikke været i en årrække, og efter vores bestyrelses mening har der været behov for to bestyrelser på NFC; en overordnet bestyrelse for centeret og en flugtskydningsbestyrelse. Det ville være et tungt apparat, men det ville være det korrekte at gøre.

Vivild Jagtforenings position i debatten (som vi delte med Allingåbro JF) har været, at vi gerne ville bevare del i ejerskabet. Dels fordi det var en lokal involvering, dels at det på et tidspunkt måtte være muligt som ejende jagtforening at få lidt afkast af omsætningen, og dels fordi ejerkonstruktionen efter min personlige mening var den bedste måde at rekruttere hjælpere til banen – at finde dem i de lokale jagtforeninger. Min egen holdning til ejerforholdet er dog skiftet, set i lyset af særligt tre forhold.

  1. det ser ikke ud til, at selv om vi lavede to bestyrelser (eller rensede ud i medlemslisten) ville vi som forening nogensinde få et økonomisk afkast af ejerskabet i NFC, arbejdet i bestyrelse og på banen m.m.
  2. banens aktive skytter er lykkedes med at overbevise os om, at det ikke bliver et problem at rekruttere hjælpere til banen, selv om man ikke kan bede de lokale jagtforeninger om at gøre det.
  3. og så til det vigtigste, nemlig at del i ejerskabet for Norddjurs Flugtskydningscenter kan true Vivild Jagtforenings eksistens på lidt længere sigt!

Skulle det værste ske, fx at der blev konstateret en grundvandsforurening, eller at kommunen, der ejer jorden, pludselig pga. politiske overvejelser ville bruge området til noget andet og derfor i henhold til kontrakten krævede en fuldstændig oprensning, så ville NFC’s kasse hurtigt løbe tør – og hvor ville kreditorerne så rette deres øjne? Det kunne jo nemt være de fire jagtforeningers kasser.

Oven i hatten er der kommet skærpede miljøkrav, der særligt gælder støj. Det er nok ikke et problem i Ørsted, hvis nogen har set de kæmpestore støjvolde, der nu er blevet etableret på banens tre sider. Men andre baner er blevet mødt med krav i millionklassen om etablering af støjmure eller -volde, og fordi alle flugtskydningsbaner er etableret, så de lokale skytter kan skyde så billigt som muligt, har ingen flugtskydningsbaner økonomiske buffere i den størrelsesorden (nogle baner har ingen buffere overhovedet) – og ingen udsigt til at kunne afdrage sådanne beløb på sigt. Og kan man ikke etablere volde eller mure, må banen lukke – og så står man med et muligt oprensningskrav.

Disse bekymringer deles ligeligt i den nuværende NFC-bestyrelse, og vi har i fællesskab vedtaget et nyt sæt vedtægter, som bliver fremlagt til mødet i næste uge.

DERFOR – og det er en bøn til alle tilstedeværende – vil jeg bede så mange af jer som muligt om at møde op til generalforsamling på NFC torsdag d. 2. marts kl. 19.

I er alle stemmeberettigede.

Vi regner ikke med, at NFC-konstruktionen skal lukkes, men at vi kan ”nøjes” med vedtægtsændringer, der skal stemmes igennem med to tredjedeles flertal. Så vi har brug for jeres stemme denne aften, så vi kan slippe ud af ejerskabet af NFC. Samtidig får vi som forening – hvis de nye vedtægter bliver vedtaget – mulighed for at indstille et medlem til den nye flugtskydningsbestyrelse, og hvis det bliver tilfældet, indstiller vi Flemming Nielsen til denne post.

Apropos skydebaner, så har vores tilbud om obligatorisk riffelskydeforløb kastet en pæn håndfuld nye medlemmer af sig, og nogle af disse nye medlemmer er også blevet hængende. Så noget rigtigt må Klaus Fogh og jeg som riffelinstruktører da have gjort!

Ser vi på dette, jægerforbundets smertensbarn gennem en årrække, medlemsrekruttering, så ser det ud til, at den samme tendens gør sig gældende, idet der er en (svag) stigning i DJ-medlemstallet på landsplan – i vores kommune dog med et fald på 3-4 medlemmer.

I den forbindelse har vi ikke som jægere i fællesskab hjulpet, fordi jægerrådet i Norddjurs har været næsten afdødt i det forgangne år – formanden har lovet, at det bliver anderledes i det nye år, og det ser jeg frem til!

Og for lige at gå til den nationale scene, så har vi jo fået en ny miljøminister – igen en minister fra et parti, der ikke har miljø- og jagtlovgivning som deres første prioritet bortset fra højtprofilerede nationalparker og vage hensigtserklæringer om biodiversitet, der måske kan trække stemmer i de store byer. Når det gælder nationalparkerne, ser det ud til, at mange af de problemer, der tegnede sig i begyndelsen, ikke er relevante mere, bl.a. fordi jægerforbundet har formået at påvirke processen, så der kun kommer kreaturhegn rundt om langt de fleste nationalparker.

Den afgående minister blev tilsyneladende rådgivet til trods løfter og terminer ikke at røre ved hjortevildtsområdet, fordi den politiske pris kunne være for stor – nu blev hun så ikke genudpeget som minister alligevel, så det kunne i bagklogskabens lys have været lige meget. Kan man lide de nuværende bestemmelser og jagttider, er alt jo fint, men man må konstatere, at hele det rådgivende system i regionale og nationale hjortevildtgrupper og vildtforvaltningsrådet på denne måde underkendes – og det er ikke godt for motivationen i det frivillige arbejde, som i forvejen er trængt.

I vores egen sammenhæng skal vi derfor huske at sige tak til de, der gider, de der løfter og bærer….

Tak til sponsorerne, der i mange år har støttet os – uden hvis hjælp det ville være svært at drive foreningen – det gælder først og fremmest Jens fra Hegedal Vildt, Maja, købmanden i Nørager, Per fra Djurslands Jagtcenter, Jesper i Randers Jagt og Fiskeri og Julle i Allingåbro. Desuden er vi for nylig begyndt at få støtte fra Brugsen og tandlægerne i Vivild samt Röchling/Metaplast, og vi er meget taknemlige for det hele.

Jeg vil også sige tak for arbejdet og samarbejdet i bestyrelsen. Ikke mindst tak til Flemming for jagtmuligheder og for en stor indsats mens formanden var indisponeret. Også stor tak til Lasse, der har fået mere og mere styr på det regnskabsmæssige (og tak til bilagskontrollørerne for arbejdet med regnskabet og foreningens økonomi), tak til Lene for sekretærtjans og for mad og indkøb i stor stil. Tak til Kasper for et dedikeret arbejde i bestyrelsen og en meget bred indsats i jægerforbundet i øvrigt. Og tak til Gunnar for at fylde sin plads i bestyrelsen, selv om han også er involveret i andet foreningsarbejde. Gunnar har bl.a. ved at tage kontakt til lokalarkivet formået at finde ud af, at Vivild Jagtforening er blevet stiftet d. 8. marts 1951, så om tre år skal vi have fest!

Tak til Klaus for at administrere maillisten. Og for indsatsen både på riffel- og flugtskydningsbanerne, i Friluftsrådet og i Grønt Råd.

Tak også til Aksel for at have lavet et smukt program i år.

Og på foreningens vegne desuden tak til undertegnede for bl.a. at gøre en indsats på skydebanerne, i Jægerrådet, Grønt Råd og bestyrelsen for Naturpark Randers Fjord.

Henrik Rudfeld, fmd.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/