Årsberetning for 2019-2020 på generalforsamlingen 2020

Dette er en beretning om en jagtforening, der i det forgangne år har haft betydeligt færre arrangementer end vanligt (men i parentes bemærket nok flere arrangementer end mange andre jagtforeninger!). Vi har haft færre jagter, fordi vi ikke har haft trækjagt ved Gudenåen, ingen havjagt og en aflyst jagttur til Tyskland. Desuden – som vi allerede annoncerede ved sidste års generalforsamling – så har vi heller ikke villet afholde nogle foreningsarrangementer i Jagthuset pga. den forventede ombygningsperiode.

Det sidste viste sig at være en mere forudseende beslutning, end vi havde forventet, for selv om der fra bygherrens side var givet løfter med div. terminer, så skred processen, og der var ikke bygget færdig før engang i september, og så havde ingen jo tid til at indrette hus. Men som I kan se, så var der nogen, der havde tid, da jagtsæsonen sluttede. Og når der er lavet gardiner, så bliver her ganske pænt! Derfor bliver der fra bestyrelsens side lagt op til en lidt højere udlejningsfrekvens end tidligere, og med en forskel på udlejningsprisen mellem medlemmer og ikke-medlemmer. Man kunne tænke sig en pris på 700 kr. for medlemmer og 1000 kr. for ikke-medlemmer, men kom bare med jeres mening om det.

Foreningen skylder Steen og ikke mindst Klaus, der begge har lagt rigtigt mange timer i ombygningsarbejdet, en stor tak for indsatsen for fællesskabet. Af andre der har ydet en stor indsats er Anders med malerarbejde og rengøring, Aksel der har lavet el-arbejde, Lasse der har lavet VVS-arbejde, og Tonny der har lavet mange andre, vigtige ting. Bent, Flemming og Trine, Poul, Lene og undertegnede har malet, ryddet op og gjort rent. Til juni, søndag d. 14. juni, vil vi afholde en slags Åbent Hus, en reception hvor vi viser huset frem og drikker en øl og spiser en bid mad. Alle medlemmer er selvfølgelig fødte deltagere.

Vi havde som sagt kun fire fællesjagter i sæsonen, og de var markante på den måde, at der kun var få jagtdeltagere og meget lidt nedlagt vildt, selv om der både blev set en del vildt og skudt en del skud. Sidst på sæsonen fik vi mulighed for at tilbyde en dags kaninjagt på Endelave, og de seks heldige deltagere havde en god dag. Vi har forventninger om at kunne tilbyde kaninjagt på to hverdage i slutningen af den kommende sæson for op til seks deltagere pr. dag.

De få jagtdeltagere på fællesjagterne er i øvrigt en tikkende bombe under det forslag, vi senere skal diskutere, nemlig oprettelsen af et jagtkonsortium i foreningens regi, for hvis kun et begrænset antal medlemmer har ønsker om at gå på jagt i foreningsregi, så ser bestyrelsen ingen grund til at ”udvide forretningen”. Vi har for øvrigt også en føler ude med mulighed for at deltage i gåsejagt i nærheden af Vejlerne i Thy, men dette kræver dog nok, at man har eller kan låne et gåseskjul og evt. nogle lokkegæs. Har det mon interesse for en større kreds?

Og mens vi nu taler trækjagt, så kommer vi i den kommende sæson igen til at kunne tage på trækjagt på engene ved Gudenåen, både som to morgentræk i september og som træk i forbindelse med fællesjagterne i oktober, november og december. Denne aktivitetsudvidelse kan vi endnu engang takke næstformand Flemming for.

Af andre jagtaktiviteter i det kommende år kan jeg nævne det punkt, vi senere skal diskutere, nemlig etableringen af en kreds af medlemmer der gerne vil jage og bekæmpe rovvildt i lokalområdet med bøsse og fælde – ikke mindst mårhund, men også råge, ræv, krage og husskade. Rågeregulering i Vivild deltog vi som forening i for første gang i en lang årrække.

I det forgangne år havde vi de sædvanlige skydeaktiviteter med en riffelindskydning i Allingåbro i begyndelsen af maj og en skydning til løbende svin og hjort i Grenå i august, der begge havde ganske pæne fremmøder. Også vores flugtskydningsaften i Ørsted i august var rimeligt besøgt, og vi skød mange skud!

Fugleturen i april var med de sædvanlige få, men engagerede deltagere, og vi havde mange fine kig til et pænt antal ornitologiske sjældenheder. Undervejs dyrkede vi som sædvanlig medbragt mad og varme og kolde drikke samt dagmartærte og kiks fra Brugsen i Vesløs. Årets tur bliver lørdag d. 25. april.

Hvis vi ser på det jagtorganisatoriske arbejde, så deltog Flemming Nielsen, Klaus Fogh og jeg i kredsmødet i marts sidste år; i år bliver det igen Klaus, Flemming og undertegnede, der repræsenterer foreningen sammen med Kasper Fogh.

Til repræsentantskabsmødet i jægerforbundet sidste sommer var det dog kun mig, der deltog, og det samme kommer vist til at gøre sig gældende til repræsentantskabsmødet om nogle måneder. Til repræsentantskabsmødet er der to store emner, der kan have stor betydning på længere sigt. Der er nemlig kampvalg om formandsposten, idet Claus Lind har fået en modkandidat. Og så er Danmarks Jægerforbunds organisatoriske struktur til debat, og selv om jeg ikke har de store forhåbninger om nødvendige ændringer, så er det da på dagsordenen.

Bestyrelsen siger tak til de aktive for på foreningens vegne at deltage i dette jagtpolitiske arbejde.

Klaus F, Henrik B og undertegnede har desuden på foreningens vegne haft vagter på flugtskydningsbanen i 2019, så stor tak til os.

Afslutningsvis vil jeg nævne, at jeg sidste år skrev noget i beretningen, der ordret kan gentages; ”En stor tak for samarbejdet til bestyrelsen, hvor ikke mindst Lene igen i år har gjort mere end sin del med hensyn til indkøb og forplejning, og Lasse og konen igen i år har holdt styr på finanserne”.

Tak for ordet.

Henrik Rudfeld

Fmd./Vivild Jagtforening 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/